Marilen tagalog songs pagdating nang panginoon

Marilen tagalog songs pagdating nang panginoon

Mayroon kayong kaluwalhatian ng Diyos, kaya dapat kayong sumaksi sa Diyos. Patuloy siyang nag-isip ng mga paraan para makontak ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos.

Umawit sa Kanyang karangalanPatuloy siyang nagisip ng mga paraan

Kaya dapat ninyong italaga ang inyong buhay at kabataan sa Kanya. Mayroon kayong kaluwalhatian ng Diyos.

Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Masaya nilang tinanggap ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at natagpuan nila ang landas patungo sa kaharian ng langit. It has been said that the hands of a virgin have the power to transform even hardened criminals into good men. Binibigyan kayo ng Diyos ng Kanyang kaluwalhatian, ng buhay N'yang wala ang mga Israelita.

Narito ang kagalakang lumalapit sa iyong tunay nanggagaling sa Maykapal. Sa dakong Marawi, matapos ang pagkakabihag, patuloy pa rin ang paghahanap ng kapayapaan at kaayusan sa lugar na ito at sa iba pang bahagi ng Mindanao. Pagmawala ka sa akin, yan ay di ko makakaya, Mamahalin kita palagi ng lubos, ito ang aking sumpa. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Kanyang ilaw inialay, liwanag ng santinakpan.

Sa kasalukuyan, pinag-uusapan ang fake news, ang pagkakalat ng balitang gawa-gawa lamang. Kaya tungkulin ninyong magpatotoo sa Kanyang kaluwalhatian. Labis ang kasiyahan na tawagin kitang akin, Mahirap ipaliwanag ang nasa aking damdamin.

Umawit sa Kanyang kara-ngalan, ulan at hamog at hangin. Ang masaklap dito, halos mahihirap o mga napagbintangan lamang ang nagiging biktima. Mapapalad kayong nahahapis, sapagkat aaliwin kayo.

Ngunit ang Araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Tapat nilang pag-ibig, wala nang iba pa. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos. Ililigtas niya muli ang kanyang bayan. Palaging binabanggit ng puso Ang unang pangalan ko dugtong sa apelyido mo.

Mapapalad kayong inuusig, maghahari ang Diyos sa inyo. Bigyan paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Kayo ay magkatipon sa pagma-mahalan. Sa buhay ko ikaw ay katangi-tangi, Dinadasal ko sa Panginoon na ikaw ay mananatili.

Mayroon kayong kaluwalhatian ng Diyos kaya

Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng kahat. Sa Ebanghelyo, inilalahad ang paghahanda sa Mesiyas sa pamamagitan ng pahayag ni Juan Bautista ng pagbabalik-loob at pagbibinyag.

Inaresto ang dalawa at ipinatapon ng mga pulis ng Chinese Communist. Ang mukha mo palagi sa aking isipan, Matibay talaga ang ating pag-mamahalan. Tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. At parang bulaklak na nangakabuka ang iyong daliring talulot ng ganda, kung nasasalat ko, O butihing sinta, parang ang bulakiak kahalikan ko na.